2013 m.

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d..

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d. 

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas  2013 m. gruodžio 31 d.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2013 m. gruodžio 31 d. 

Atsargų vertės pasikeitimas 2013 m. gruodžio 31 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį it jų pokyčiai 2013 m. gruodžio 31 d.

Finansavimų sumų likučiai 2013 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. 2013-12-31

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 2013-12-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2013 gruodžio 31 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.