I ketvirtis

Finansavimo sumos pagal šaltini

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

II ketvirtis

Finansavimo sumos pagal šaltini

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirtis

Finansavimo sumos pagal saltinį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

METINĖS

Finansavimo sumos pagal šaltinį , tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2017 m.

Finansavimo sumų likučiai 2017 m.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m.

Finansinės būlės ataskaita 2017 m.tęsinys

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017 m.

Atrargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2017 m.

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2017 m.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2017 m.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2017 m.

Pinigų srautų ataskaita 2017 m.

Pinigų srautų ataskaita 2017 m..tęsinys

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdomų ataskaitų 2017 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m.