2018 metų gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

 2018 metų tobulintina sritis

3.4.1. Nurodykite 2018 m. (2017–2018 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numerį 

 

(rodiklio numeris, susidedantis iš 3 skaičių)

1.1.1

3.4.2. Nurodykite 2018 m. (2017–2018 m. m.) tobulintos veiklos raktinį žodį (tikslus raktinis žodis remiantis metodika)

Socialumas

3.4.3. Kas mokykloje pagerėjo, kai Jūs patobulinote šią veiklą? (aprašymas iki 50 žodžių)

Apklausos rezultatai rodo, kad 87% mokinių dalyvauja renginiuose ir yra patenkinti vykstančia veikla mokykloje. Rengiamos bendros mokinių ir mokytojų koncertinės programos. Mokiniai turi įrengtas tris poilsio erdves. Ir tėvai (93%) ir mokiniai (82%), ir mokytojai (100%) teigia, kad mokiniai yra mokomi bendrauti ir padėti. Mokinių taryba inicijavo mokinių elgesio taisyklių atnaujinimą. Nepateisintų praleistų  pamokų skaičius sumažėjo 6 %.

3.4.4. Kokį poveikį mokinio brandai, pažangai ir pasiekimams turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas? Gimnazijos komanda šiemet įsijungė į ,,Protų kovas“ gimnazijų lygą – mokiniai patikėjo savo galimybėmis. Esame 87 iš 176 komandų. Mokiniai dalyvavo konkursuose LR Seime ir Signatarų namuose. Tarmių varžytuvėse Dzūkijos regione viena mokinė laureatė.

3%  padaugėjo mokinių, padariusių asmeninę pažangą. Šešios prizinės vietos dalykų olimpiadose. 5-8 klasių  regioniniame diktanto konkurse I ir II vietos.

 

 Apklausų rezultatai 

Mokinių apklausos rezultatai (NMVA 2018)

 Dalyvavo 63 mokiniai (5-11 klasių)

Aukščiausios vertės

Teiginys: Vidurkis:
1. Man yra svarbu mokytis 38
2. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 32
3. Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius 32
4. Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla 30
5. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir praturtintų gimtosios kalbos mokėjimą. 30

 

Žemiausios vertės

1. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik popamokinėje veikoje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose 26
2. Per paskutinius du mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 26
3. Su mokytuoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti. 26
4. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis 26
5. Į mokyklą einu su džiaugsmu 27

 

 Tėvų apklausos rezultatai (NMVA 2018)

Dalyvavo 45 tėvai

Aukščiausios vertės

Teiginys: Vidurkis:
1. Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime 35
2. Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes 34
3. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais 33
4. Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, poreikius) jį ugdant ir mokant 33
5. Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam 33

 

Žemiausios vertės

1. Dalykų mokymas anglų, prancūzų, vokiečių kalba būtų naudingas tik popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose 26
2. Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus. 26
3. mano manymu, yra labai gerai, kai vienoje pamokoje mokoma kelių dalykų (pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir lietuvių kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.) 28
4. Per paskutinius du mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 28
5. Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu 29

 

  

Mokytojų apklausos apie pamokos kokybę rezultatai

Pakviesta dalyvauti apklausoje 22, dalyvavo 17.

 

Aukščiausios vertės

Teiginys: Vidurkis:
1. Į mokinių klaidas reaguoju supratingai (teigiamas požiūris į klaidas, jokio gėdinimo) 3,8
2. Leidžiama mokiniams dirbti savarankiškai 3,8
3. Atmosfera klasėje pasižymi įtampos ir baimės nebuvimu (kartais pasijuokiame) 3,7
4. Pamokos metu visuomet žinau, ką mokiniai veikia (pastebiu, kas vyksta klasėje) 3,7
5. Skiriu užduotis, reikalaujančias išmoktą medžiagą taikyti naujų problemų sprendimui 3,6

 

Žemiausios vertės

Teiginys: Vidurkis:
 

1. Mokiniai demonstruoja turimas metodines kompetencijas (pvz., pristato savo sprendimus bei darbo rezultatus, organizuoja darbo eigą, nagrinėja tekstus, ieško informacijos, naudojasi žodynais, savarankiškai ir tikslingai renka informaciją, naudojasi priemonėmis ir prietaisais).

2,9
2. Mokiniai aktyviai dalyvauja pamokos vyksmo kūrime (pvz., savo iniciatyva užduoda klausimus, teikia pasiūlymus, išsako savo nuomones). 2,9
3. Mano pamokose naudojamos priemonės ir pateikiama medžiaga žadina mokinių dėmesį. 3,0
4. Mano pamoka ir užduotys pasižymi įvairove (nemonotoniškos, nesikartojančios) 3,1
5. Pamoka vyksta be kliudžių. 3,1

 

*************************

 

 Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai
Svarbiausio rodiklio numeris

1.1.1

Svarbiausias pasirinkto rodiklio raktinis žodis

Gyvenimo planavimas

 Kas  rodo, kad tai yra stiprusis veiklos aspektas? 

58% mokinių (IQES apklausa) teigia, kad jiems yra svarbu mokytis. Panašiai mano dar 34%. Tėvai (91%) teigia, kad mokiniai supažindinami su tolesniu mokymusi ir karjeros galimybėmis (išvykos, klasės valandėlės, pokalbiai apie studijas ir karjerą).

 Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai 
 

Rodiklio numerį

2.3.1

Svarbiausias pasirinkto rodiklio raktinis žodis

Savivaldumas mokantis

 Kas rodo, kad tai yra silpnasis veiklos aspektas? 

52% mokinių teigia (IQES apklausa), kad su mokytoju aptaria arba kartais aptaria mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti. Kad mokiniai aktyviai dalyvauja pamokos vyksmo kūrime teigia tik 12% mokytojų ir 65% – kartais mokiniai aktyviai dalyvauja.

Tobulintina veika  2019 metais 
Svarbiausio rodiklio numeris

2.3.1

Svarbiausias pasirinkto rodiklio raktinis žodis

Savivaldumas mokantis

Kodėl pasirinkta tobulinti būtent šį rodiklį atitinkanti veikla? 

49% mokinių (IQES apklausa) nemoka kelti mokymosi tikslų ir jų neaptaria su mokytojais. 40% mokinių teigia negalintys pasirinkti užduočių pagal savo lygį. Kad mokiniai demonstruoja turimas metodines kompetencijas teigia tik 19 % mokytojų, 50% sako, kad kai kurie mokiniai tai daro.