mokyklosn

 Čia mūsų mokykla


 

Gimnazijos vizija

Moderni, saugi, atvira kaitai ir inovacijoms, nuolat besimokanti demokratiškais principais organizuota valstybinė ugdymo įstaiga, orientuota į bendražmogiškąsias vertybes, teikianti kokybišką išsilavinimą, ugdanti mokinių asmenybės kompetencijas, kurianti kultūros židinį vietos bendruomenei.

 


Gimnazijos misija

Teikti kokybišką išsilavinimą bendraujant ir bendradarbiaujant su mokiniu ir jo šeima (globėjais), padėti mokiniui pagal gebėjimus ir poreikius siekti individualios pažangos, ugdyti brandžias asmenybes, puoselėjančias tautos tradicijas.


Filosofija

Ugdausi pažinimo kompetenciją – pažįstu pasaulį. Pažinimo procesas begalinis.


Vertybės

Bendradarbiavimas. Siekis ir gebėjimas susitelkti, bendradarbiauti, padėti kitiems sprendžiant dabarties problemas ir kuriant ateitį.

Profesionalumas. Pedagogas, darbuotojas yra nuolat tobulėjantis ir rezultatyviai dirbantis profesionalas.

Atsakomybė. Įsipareigojimų ir įpareigojimų vykdymas. Atsakomybė už savo veiksmus, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka. Atsakingas požiūris į darbą, gebėjimas įvertinti savo poelgius ir veiklą pagal etikos normas.

Patriotiškumas. Tautiškumas. Sėkmingas istorinių, tautinių, pilietinių tradicijų puoselėjimas.

Pagarba. Pagrindinė sėkmingo bendravimo ir bendradarbiavimo sąlyga. Gerbiame vieni kitus, vertiname kiekvieno nuomonę, darbą.

Tolerancija. Nekonfliktiškumas, teigiamas savęs ir kitų vertinimas. Aktyvus klausymasis ir girdėjimas. Susitarimas.

Susitarimai. Bendruomenės veikimas pagrįstas susitarimais, kurių laikymasis sudaro tinkamas sąlygas perspektyvumui vystytis


PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

1.Ugdymo (si) kokybė, mokinio ūgtis, lyderystė ir vadyba.
2. Kultūrinių, socialinių, pilietinių ir darbinių kompetencijų ugdymas.
3. Modernių ir saugių vaikui edukacinių aplinkų kūrimas.

2019 metai

1. Tikslas.   Gerinti ugdymo(si) kokybę aktyvinant mokinio mokymą(si).

Uždaviniai:    

1.Planuoti ugdymo turinį diferencijuojant ir individualizuojant mokymą.

2.Aktyvinti mokinio veiklą pamokoje ir kitose veiklose ugdant mokinio savarankiškumą.

3.Ugdyti mokinių atsakomybę už asmeninę pažangą panaudojant grįžtamojo ryšio informaciją.

 

2. Tikslas.  Puoselėti vertybes, vienijančias gimnazijos bendruomenę

Uždaviniai:

1. Skatinti nuolatinį bendruomenės mokymąsi.

2. Puoselėti savitą gimnazijos kultūrą.

3. Aktyvinti tėvų, mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą.

 

3. Tikslas. Kurti saugią ir palankią mokymo(si) aplinką tobulinant socialinius ir emocinių įgūdžius.

Uždaviniai:

1. Išnaudoti modernias gimnazijos edukacines aplinkas.

2. Stabdyti patyčias gimnazijoje.

3. Ugdyti mokinių pozityvų mąstymą.