Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Brandos darbo organizavimo tvarka

Dalyko kurso keitimo tvarka

Renginių organizavimo tvarkos aprašas

Mokinio individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas

Prevencinių programų integravimo tvarkos aprašas

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

Metodinės veiklos aprašas

Neformaliojo švietimo tvarkos aprašas

Mokinių vežimo mokykliniais autobusais tvarka

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas

Socialinės -pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių vertinimo tvarkos aprašas

Ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo tvarka

VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas