Yra duomenų, jog pirmoji mokykla Onuškyje minima 1534 m. 1777 m., panaikinus jėzuitų ordiną, Edukacinės komisijos sprendimu, buvo įkurta pradinė mokykla. 1818 m. bažnyčios inventoriuje pažymėta, jog parapinės mokyklos nėra. 1864 m. šaltiniuose užfiksuota, kad Onuškyje įsteigta ,,liaudies mokykla“. Mokyklą finansavo valstybė ir Onuškio kaimo bendruomenė.

Kai ,,Saulės“ draugija gavo leidimą steigti lietuviškas mokyklas, 1909 m. buvo bandyta  atgaivinti lietuvišką mokyklą, tačiau iki pat pirmojo pasaulinio karo buvo dėstoma rusų kalba. Jau 1919 m. Onuškio valsčiuje atidarytos 4 pradinės mokyklos. Mokinių skaičius sparčiai augo. Tarpukariu mokykla turėjo biblioteką, sodą, bitinėlį, 1 dešimtinę žemės. 1925-1930 m. veikė vakariniai kursai. 1936 m. buvo atidaryta 6 skyrių mokykla, kiekvienoje klasėje mokėsi lietuviškai po 30-40 mokinių. Mokyklos vedėju tuo metu dirbo Leonidas Lelešius (1930-1932 m.). Mokyklai reikėjo erdvesnių patalpų, todėl 1937 m. buvo pradėta mūrinės mokyklos statyba. 1939 m. rugsėjo 1 dieną atidaryta nauja mokykla su sporto sale. Mokyklos vedėju dirbo  Donatas Staniūnas.

1941 m. birželio 14 d. mokyklos vedėjas Donatas Staniūnas, Regina Okunevičienė ir Veronika Petrauskienė su šeimomis ištremti į Sibirą. Nuo rudens mokyklos vedėju paskirtas Aleksandras Naudžiūnas. 1941- 1945 metais su nedidelėmis pertraukomis mokiniai tęsė mokslus. Po karo veikė pradinė mokykla ir kelios progimnazijos klasės. 1950 m. atidaryta vidurinė mokykla.

Pokario metais 1953-1954 m.m. buvo išleista pirmoji abiturientų laida. Mokyklai vadovavo direktorė Joana Stankevičienė. Nuo 1956 m. mokyklai vadovavo Aleksas Černiauskas, kurio iniciatyva buvo sukurtas ,,mažasis kolūkis“, turėjęs 5 ha dirbamos žemės. Mokykla garsėjo sportininkais, saviveiklininkais, literatais ir puikiai savo darbą išmanančiais mokytojais.  Direktorių Aleksą Černiauską pakeitė  Kazys Radzevičius, o jį – Vincas Politika, vadovavęs mokyklai 28 metus (1961-1989 m.). Jo vadovavimo metais pastatytos mokomosios dirbtuvės, bendrabučio priestatas, du daugiabučiai namai mokytojams, naujas mokyklos priestatas su sporto sale ir valgykla. Švietimo reformų metais penkerius metus (1989-1994 m.) mokyklai vadovavo Adolfas Aniulis. Atgimimo metais (1995-2005 m.) direktoriavo Zita Okunevičienė. Nuo 2006 m. mokyklos direktorė  Rima Blikertienė. Mažėjant mokinių skaičiui prie mokyklos prijungti Dusmenų ir Tolkiškių, Vaickūniškių, Grendavės pradinio ugdymo skyriai, dėl mažo mokinių skaičiaus vėliau uždaryti.

1996-1997 m.m. mokykla įsigijo pirmuosius kompiuterius. Po poros metų mokykloje kompiuterizuota skaitykla, susirūpinta mokyklos edukacinių erdvių modernizavimu.

Mokykloje yra 24 mokomieji kabinetai, sporto, aktų salės, stadionas ir žaidimų aikštelės, treniruoklių kabinetas, mokomosios dirbtuvės, veikia valgykla. 2005-2006 m.m. atlikta mokyklos renovacija – pakeistas stogas, langai, linoleumas, atliktas dalinis patalpų remontas. 2013 m. renovuota sporto salė. 2014 m. atnaujinta mokyklos biblioteka ir skaitykla.

2012 m. mokykloje lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Svečiavosi Europos Parlamento nariai Algirdas Saudargas, Vincas Paleckis, buvę LR Seimo nariai Česlovas Juršėnas, Romualdas Rudzys, Jonas Liesys. 2013 metų vasario 28 dieną mokyklai suteiktas Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko vardas. Didesnis dėmesys skirtas mokinių kūrybiškumui ir patriotiškumui ugdyti, ugdymsi kokybės gerinimui, vertinimui, naujų edukacinių erdvių paieškai. Pamokose naudojamos informacinės technologijos, pagal poreikius individualizuojamas ir diferencijuojamas darbas pamokoje. Mokomieji kabinetai nuolat atnaujinami, papildomi naujomis mokymo priemonėmis mokiniams ir  specialiųjų poreikių mokiniams iš projekto lėšų. Pildomas bibliotekos fondas, įsigyjama naujų vadovėlių. Mokytojai ruošia konkursams ir olimpiadoms mokinius (laimėtas mokinių EUROSCOLA konkursas, organizuotos 4 kelionės į Europos Parlamentą, geri mokinių pasiekimai rajono olimpiadose ir sporto varžybose). Mokiniai vyksta į muziejus, organizuoja pažintines keliones, išvykas į teatrus. Mokinių mokymosi rezultatų gerinimo strategijų paieškai padėjo sėkmingas dalyvavimas projektuose: Ugdymo plėtotės centro projekte ,,Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika“ ir darbo su specialiųjų poreikių mokiniais projekte ,,Mokomės kartu“ (formalus ir neformalus ugdymas). Lietuvių kalbos, biologijos, chemijos, informatikos mokytojų komanda dalyvavo ŠMM projekte ,,Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. NEC projektui ,,Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ mokytojai ir mokiniai pristatė 6 brandos darbus. Mokinių brandos egzaminų rezultatai neblogi, geriausiai sekasi išlaikyti istorijos ir lietuvių kalbos egzaminus. 2013 m. už lietuvių kalbos egzaminą gautas pirmasis šimtukas. Per visą mokyklos istoriją aukso ir sidabro medalius už ugdymosi pasiekimus gavo 28 mokiniai, 20 mokinių mokyklą baigė su pagyrimu.

Mokyklos bendruomenė ir svečiai pasidžiaugia puikiai sutvarkytomis edukacinėmis erdvėmis ir aplinka, mokinių mokymosi rezultatais ir mokinių darbais papuošta mokykla.

Dviem geltonaisiais autobusais iš aplinkinių kaimų suveža mokinius įgyti teorinių ir praktinių mokėjimų ir mokytis visą gyvenimą kompetencijos į nedidelę, bet jaukiai puoselėjamą vidurinę mokyklą. Kokybiškai, inovatyviai dirba mokytojų kolektyvas. Nemaža kolektyvo dalis yra šios mokyklos auklėtiniai. Visi džiaugiasi puikiomis darbo sąlygomis, domisi dalykinėmis ir metodinėmis naujovėmis, aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime, puoselėja ir saugo mokyklos tradicijas. Vyrauja jauki ir darbinga atmosfera. Kiekvienas jaučiasi svarbus, saugus ir reikalingas. Geri mokinių mokymosi rezultatai, 2011-2012 m.m. abiturientų valstybinių brandos egzaminų įvertinimai buvo gerokai aukštesni nei rajono vidurkis. Daug abiturientų įstoja į universitetus ir kolegijas, sėkmingai tęsia mokslus, planuoja karjerą.

Mokykla dar pilna jaunatviško šurmulio. Mokyklos gyvenimas įsuka visus į prasmingų darbų ratą – pamokos, repeticijos, renginiai, sporto varžybos, projektai, olimpiados. Retos šventės priverčia stabtelėti ir  susimąstyti apie pasirinkto darbo prasmę. O laikas bėga. Keičiasi mokiniai ir mokytojai. Darbų gausa per pamokas, mokytojų akyse augantys mokiniai ir šviesėjantys jų veidai teikia optimizmo. Čia toliau kuriama mūsų mokyklos istorija.  

MOKYKLOS VEDĖJAI IR DIREKTORIAI

 

MOKINIŲ KAITA NUO 1990 METŲ

MOKYKLĄ BAIGĖ PUIKIAI