Mokyklos psichologo veikla:

 •  Mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų konsultavimas dėl mokymosi, emocinių, elgesio bei bendravimo su mokytojais ar bendraamžiais sunkumų.
 • Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), mokytojais bei kitais su mokinių ugdymu susijusiais asmenimis siekiant padėti vaikams, turintiems psichologinių sunkumų.
 • Individualių rekomendacijų mokinio psichologiniams, asmenybės ir ugdymosi sunkumams spręsti rengimas.
 • Psichologinių sunkumų prevencinių programų, padedančių išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius, kūrimas ir įgyvendinimas gimnazijos bendruomenėje.
 • Aktualių psichologinių tyrimų inicijavimas atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius bei rekomendacijų pagal gautas tyrimų išvadas rengimas.
 • Mokinių konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimais.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 •  mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 16 metų);
 •  į psichologą kreipiasi mokinio tėvai (globėjai);
 •  kreipiasi mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų) sutikimą;
 •   dėl konsultacijų laiko prašome susitarti iš anksto.

Naudingos nuorodos tėvams:

 

Naudingos nuorodos mokytojams:

 

 Naudinga literatūra:

 •  J. Gray (2012).Vaikai kilę iš dangaus. Pozityvūs vaikų auklėjimo metodai. Vilnius, Alma littera.
 •  Miniere (2008).Pirmasis laiptelis. Vilnius, Baltos lankos.
 • J. W. James, R. Friedman, dr. L. Landon Matthews (2009).Kai sielvartauja vaikai. Vilnius, Tyto alba.
 • Faber, E. Mazlish (2009). Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų. Vilnius, Vaga.
 • Faber A., Mazlich E. (1999).Kaip kalbėti, kad vaikai galėtų mokytis – namie ir mokykloje. Kaunas, „Gardenija“.
 • Molicka M.(2007). Terapinės pasakos. Vilnius, Vaga.
 • T. Dreikurs, V. Soltz (2007). Laimingi vaikai. Vilnius, Vaga.
 • Czisch F. (2007).Vaikai gali daugiau. Kitokia pradinė mokykla. Vilnius, Kronta.