2015 m. I ketvirčio ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos 

2015 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

2015 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita 3 ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 3 ketvirtis

Finansavimas pagal šaltinį 3 ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 3 ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 3 ketvirtis

2015 m. finansinės ataskaitos (metinės)

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m

Finansinės būklės ataskaita 2015 m

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2015 m

Pinigų srautų ataskaita 2015 m

Ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimas 2015

Atsargų vertės pasikeitimas 2015

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2015

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2015

Finansavimo sumų likučiai 2015

Informacija apie segmentus 2015

Aiškinamasis raštas prie biudžeto vyk. ataskaitų 2015 m

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015m